Koronawirus w Tomaszowie Maz. Urząd Miasta zamknięty dla klientów, ale urzędnicy pracują. Jak załatwić sprawy w magistracie?

Beata Dobrzyńska
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim będzie nieczynny dla klientów od 16 marca do odwołania, ale urzędnicy nadal będą pracowali. Sprawdźcie, jak załatwić sprawy bez wychodzenia z domu?

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim będzie nieczynny dla klientów od 16 marca do odwołania, ale urzędnicy nadal będą pracowali. Podyktowane jest to troską o zdrowie nas wszystkich i ograniczenie wszelkich kontaktów do minimum. Sprawdźcie, jak załatwicie sprawy w Urzędzie oraz w jednostkach podległych w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego. W sprawach pilnych, wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie.

Wydział Podatków i Opłat
Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania zaświadczenia z ewidencji podatkowej Wydziału, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 44 726 23 08 lub 44 726 25 94 w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie i odbioru takiego dokumentu.
Pod w/w numerami można także uzyskać informację potrzebną do dokonania opłaty podatku od nieruchomości - kwoty podatku i numeru konta.
Pozostałe sprawy dot. zmiany decyzji w związku z umową kupna-sprzedaży nieruchomości, jak również wydawania decyzji uznaniowych, będą załatwiane w późniejszym terminie.
Pod numerem telefonu 44 726 55 78 będzie można uzyskać informację o wysokości opłaty za odpady komunalne, jak również numer konta do wpłaty.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość tej opłaty powodujące konieczność złożenia deklaracji, będą załatwiane w terminie późniejszym.

Wydział Architektury
Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać pod numery tel: 44 724 23 11 wew. 526 lub 460 lub war@tomaszow-maz.pl – będą one rozpatrywane indywidualnie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Kontakt telefoniczny: 447242311 wew. 644,646,645, 689, 622,621,620
Lub: 44 72462644, 44 72462646, 44 72462689, 44 72462622, 44 72462621,44 72462620.
Tu załatwisz następujące sprawy :
- sprzedaż lokalu mieszkalnego,
- nadanie numeracji porządkowej,
-podział nieruchomości,
- sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
- wydzierżawienie, najem , użyczenie nieruchomości,
- bonifikaty z tytułu przekształcenia nieruchomości.
Wnioski dotyczące spraw, o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej: bip.tomaszow.miasta.pl
w zakładce: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz w zakładce: nieruchomości (http://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wnos)

Wnioski można składać przez profil zaufany e - PUAP, oraz bezpośrednio do wydziału na skrzynkę pocztową e-mail : WGN@tomaszow-maz.pl

Ponadto bardzo prosimy o podanie numeru telefonu. Pozwoli to na bezpośredni kontakt w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia dodatkowych dokumentów.

Pytania prosimy kierować na skrzynkę pocztową e-mail: WGN@tomaszowa-maz.pl lub telefonicznie.

Wydział Inwestycji
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji można przesyłać elektronicznie w formie skanu tak, żeby były czytelne dane imienne, adresowe i podpis wnioskodawcy. Zaświadczenie zostanie wydane w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Wnioski będzie można odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny pod nr 44 7262525, 7262557 lub 609230901

Skan wniosku należy kierować na następujące adresy e-mail: anna.przybylkowicz@tomaszow-maz.pl, adam.kozielek@tomaszow-maz.pl

Ważne jest podanie nr działki i obrębu, w którym znajduje się nieruchomość, ponieważ nie zawsze działa geoportal. W przypadku braku takich danych konieczne jest podanie pełnego adresu, łącznie z numerem mieszkania, jeżeli nieruchomość dotyczy mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść przed odbiorem zaświadczenia na konto Urzędu Miasta:

ING BANK ŚLĄSKI Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji można pobrać pod adresem http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=189364

Wydział Ochrony Środowiska
We wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału zaleca się kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów:
- reklamacje związane z odbiorem odpadów - tel. 44 7262662 lub 605 444 158
- wycinka drzew i krzewów - tel. 44 7262652
- punkt konsultacyjny - Program rządowy "Czyste Powietrze" - tel. 44 7262662
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 44 7262642
- sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich - 44 7262652
- ochrona środowiska - tel. 4444 7262642
Wszelkie sprawy i zapytania można również kierować na adres e-mail: wos@tomaszow-maz.pl

Wydział Spraw Społecznych i Promocji ZdrowiaSprawy pilne załatwiane będą pod następującymi numerami telefonów
44 7262575
44 7262576
lub adresem e-mail wsp@tomaszow-maz.pl

Karta Tomaszowianina - składanie wniosków o wydane Karty Tomaszowianina tylko online po zalogowaniu się na stronie https://kartatomaszowianina.pl/. Odbiór karty kontakt indywidulany pracownika Wydziału. Uzyskanie informacji pod nr 44 7262575 lub 44 7262576 a także e-mail: kontakt@kartatomaszowianina.pl

Seniorzy - osoby starsze - niemające rodziny, schorowane - mogą też liczyć na wsparcie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Potrzeby można zgłaszać telefonicznie pod numerami: 44 723-34-89 (sekretariat), 44 723-73-53 lub 44 719-57-59, a także e-mail: sekretariat@mopstm.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaje zawieszone przyjmowanie stron zgłaszających problemy osób nadużywających alkoholu a także osób dotychczasowo zgłoszonych. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt 608 694 426 lub mailowy na adres: mkrpa@tomaszow-maz.pl.

Wydział Edukacji
W sprawach pilnych kontakt pod n-rami telefonów:
44 7262572
44 7262579
44 7262540
dyżurują codziennie pracownicy, którzy udzielać będą niezbędnych informacji.
Dyrektorzy jednostek oświatowych proszeni są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: wes@tomaszow-maz.pl
iwona.sudak@tomaszow-maz.pl

Wydział Organizacyjno-Prawny
Biuro Interwencji Obywatelskiej - zapytania w sprawach pilnych można kierować na adres: wop@tomaszow-maz.pl lub pod numer telefonu 44 726 25 70
przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków, które odbywały się w każdy czwartek w godzinach od godz. 9.00 do 13.00 oraz w środę od godz. 15.30 do 16.00 zostają odwołane. W sprawach pilnych zapytania należy kierować na adres: sekretariat@tomaszow-maz.pl lub pod numer telefonu: 44 726 25 29.

Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu należy przesłać na adres kadry@tomaszow-maz.pl lub pocztą na adres Urzędu. Wzór wniosku dostępny na stronie http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=90732

WYBORY
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznym pod numerem telefonu 502 078 952.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, iż tymczasowo zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego. Zawieszenie działalności punktów obowiązuje od dnia 16 marca 2020 roku do czasu obowiązywania stanu zagrożenia.

Udzielanie porad prawnych będzie możliwe wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie.

W celu ustalenia terminu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 797 876 260 lub na adres e-mail: pomocprawna@powiat-tomaszowski.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej
Sprawy z zakresu działania Wydziału dotyczące dowodów osobistych, meldunków oraz działalności gospodarczej można załatwiać za pomocą platformy ePUAP.
Wnioski można wysłać i podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Wiele banków umożliwia potwierdzenie profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dowody osobiste
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego lub zaświadczenia - drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Wydawanie dowodów osobistych możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu – tel. 44 7262509 , 44 7262516 .

Meldunki
Złożenie wniosku o zameldowanie, wymeldowanie, wydanie zaświadczenia możliwe drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP. Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Pilne sprawy dotyczące:
zameldowania na pobyt stały i czasowy,
wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
wydania zaświadczeń o prawie do glosowania,
nadania nr PESEL
będą załatwiane wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu. Numery telefonów:

44 7262509, 44 7262516.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie rozprawy administracyjne, przesłuchania świadków, stron oraz oględziny wyznaczone w postępowaniach meldunkowych są odwołane do dnia 27 marca 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 44 7262509, 44 7262516.

Działalność gospodarcza
Wszystkie wnioski dot. działalności gospodarczej (założenie, wznowienie, zawieszenie, zgłoszenie zmian, zaprzestanie) można składać za pomocą platformy ePUAP ,

Pilne sprawy z zakresu działalności gospodarczej i licencji taxi będą załatwiane wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu . Numery telefonów: 44 7262509, 44 7262516.

W innych sprawach załatwianych przez Wydział, prosimy o kontakt telefoniczny 44 7262509 lub 44 7262516 oraz na adres wldg@tomaszow-maz.pl

Wydział Finansowo-Księgowy
Czasowo zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa podatników. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt mailowy wfk@tomaszow-maz.pl lub telefoniczny 44 7262584 lub 44 7262541 w celu załatwienia sprawy.

Płatności mogą być dokonywane przelewem bankowym lub w Oddziale Banku ING Bank Śląski w Tomaszowie Maz. ul. P.O.W. 3 na konta indywidualne podatników lub wskazane poniżej rachunki bankowe:
- odpady komunalne -
06 1050 1461 1000 0090 8071 7383
- podatki i opłaty lokalne - 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje klientów wyłącznie w sprawach REJESTRACJI ZGONÓW.
REJESTRACJA NOWORODKÓW odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP
W pozostałych sprawach do odwołania pracownicy USC są do Państwa dyspozycji pod podanymi poniżej numerami telefonów.

REJESTRACJA ZGONÓW
Małgorzata Grabowska – inspektor tel. 44 724 22 79 w. 24

REJESTRACJA URODZEŃ
Jolanta Tataradzińska – inspektor tel. 44 724 22 79 w. 22

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO
Mariola Podkulińska – podinspektor tel. 44 724 22 79 w. 23

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW
Piotr Bernacki – z-ca kierownika USC tel. 44 724 22 79 w. 26
e-mail: usc@tomaszow-maz.pl

POZOSTAŁE SPRAWY Z ZAKRESU USC I OBRÓT ZAGRANICZNY
Monika Ronek – kierownik USC tel. 44 724 22 79 w. 21
e-mail: usc@tomaszow-maz.pl

Zaplanowane śluby cywilne odbędą się w ustalonym terminie, jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, iż do pałacu ślubów mogą wejść TYLKO Państwo Młodzi i Świadkowie. W przeciwnym razie możliwa jest, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem USC, zmiana terminu ślubu.

Biuro Rady Miejskiej
Uprzejmie informuję, iż od dnia 16 marca 2020 roku nie będą pełnione w Biurze Rady Miejskiej dyżury przez członków Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do czasu odwołania.

Pomoc w załatwieniu spraw oraz wszelkich informacji dotyczących działalności Rady Miejskiej udziela P. Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej pod numerem telefonu: 798 781 412 lub meilowo: krzysztof.kuchta@tomaszow-maz.pl oraz Bogusława Smejda kierownik Biura Rady Miejskiej: brm@tomaszow-maz.pl. Ponadto kontakt z poszczególnymi radnymi można uzyskać wysyłając informację drogą mailową: brm@tomaszow-maz.pl lub bezpośrednio przez stronę http://rada.tomaszow-maz.pl/sklad-rady
w zakładce Radni można konsultować się drogą mailową z radnymi Rady Miejskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna
Wszystkie placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim od 12 marca do 25 marca włącznie będą zamknięte dla czytelników. Za przetrzymane w w/w okresie materiały biblioteczne, opłaty nie będą pobierane.
Zdalny kontakt z klientami Miejskiej Biblioteki Publicznej:
dyrektor@mbptomaszow.pl, 447250338, 691346789
wypozyczalnia@mbptomaszow.pl, 447246739

Miejskie Centrum Kultury
Plac Kościuszki 18
kontakt@mck-tm.pl
tel. 44 712 23 69
Informacji udzielają tylko pracownicy siedziby głównej MCK również w sprawach dot. Skansenu Rzeki Pilicy, PTT Groty Nagórzyckie. Zamknięta jest też Informacja Turystyczna, potencjalni zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z MCK

Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego jest nieczynne do odwołania
Możliwy kontakt: info@muzeumtomaszow.pl
dyrektor@muzeumtomaszow.pl
tel: 44 724 48 48 w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Od poniedziałku 16 marca, do odwołania, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim będzie pozostawał zamknięty dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny tel. 44 710 57 42 i elektroniczny fax. 44 710 67 09
e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Formularze wszystkich wniosków do pobrania na stronie http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek będzie funkcjonował w trybie online. Wszystkie wnioski dotyczące przyznania świadczeń realizowanych przez MOPS prosimy składać drogą elektroniczną na adres wskazany poniżej. Osobisty kontakt
z pracownikiem możliwy będzie tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerami zamieszczonymi poniżej.
Informujemy, iż wszystkie planowane wypłaty świadczeń będą realizowane terminowo, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, bez opóźnień a wszelkie wnioski rozpatrywane będą zgodnie z ustawowymi terminami.
Usługi opiekuńcze dla osób starszych, wymagających pomocy osoby drugiej, realizowane są bez przerw, w trybie ciągłym i bez względu na zaistniałą sytuacji
Wpłaty prosimy kierować na numer konta Ośrodka:
ING: 22 1050 1461 1000 0023 6464 5354
ADRES E-MALI: sekretariat@mopstm.pl

NUMERY TELEFONÓW:
Sekretariat – 44 723-34-89
Pomoc Społeczna/Świadczenia Rodzinne - 44 719- 57- 59
- 44 723-73-53

Centrum Usług Wspólnych
Numer ogólny: 44 741 41 52
Dział Obsługi Uprawnionych do Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 44 741 51 54
Dział Kadrowo – Organizacyjny - 44 741 51 59
Dział Finansowo - Księgowy - 44 741 51 56, 44 741 51 57, 44 741 51 58
Adres mail: cuw@tomaszow-maz.pl

Koronawirus w Tomaszowie Maz. Galeria Tomaszów niemal cała b...

Koronawirus w Tomaszowie Maz. Zamknięte targowisko, zawieszo...

Nowy podatek audiowizualny

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3