Regulamin konkursu na Imię dla spalskiego żubra

Organizator
Regulamin Konkursu „Imię dla spalskiego żubra”

§ 1. Podmiot Urządzający Konkurs
1. Konkurs urządza Oddział Prasa Łódzka spółki Polskapresse Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, z siedzibą w Łodzi, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19, 90- 532 Łódź, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. Osoby Uprawnione do Uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłoszenia w Konkursie dokonywać mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora).
3. Uczestnicy Konkursu dobrowolnie wyrażają zgodę na ujawnienie ich danych osobowych, wizerunku w sposób i w zakresie określonym w § 9 niniejszego regulaminu. Nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 3. Zasady prowadzenia Konkursu
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Imię dla spalskiego żubra”
2. Konkurs rozpoczyna się 6 maja 2011 r. a kończy w dniu 18 maja 2011 r.
3. Konkursem objęta jest gazeta „Polska Dziennik Łódzki” i tygodnik "7 Dni Tomaszów-Opoczno", których wydawcą jest Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka.
4. Informacje na temat Konkursu zostaną opublikowane na łamach „Polska Dziennik Łódzki” i tygodnika "7 Dni Tomaszów-Opoczno" oraz w serwisie Naszemiasto.pl (tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl).
5. Aby wziąć udział w konkursie należy od dnia 6 maja 2011 r. (g. 7.00) do dnia 18 maja 2011 roku godzina 12.00 wysyłać SMS na numer 7248 o treści SDTO po 5. kropce podając swoją propozycję imienia dla spalskiego żubra. SMS nie może przekraczać 160 znaków oraz zawierać polskich znaków. W jednym SMS-ie można zgłosić jedną propozycje imienia.
6. Spośród uczestników Konkursu, którzy prawidłowo prześlą odpowiedzi, Organizator wyłoni laureata najciekawszej, jego zdaniem, propozycji.W przypadku, gdy identyczną propozycję nadeśle więcej niż jeden uczestnik, a zostanie uznana przez Organizatora za najciekawszą, o wyborze laureata zdecyduje komisyjne głosowanie.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2011 r.
8. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa w składzie: Marek Obszarny – szef lokalnej redakcji Dziennika Łódzkiego, Beata Dobrzyńska – dziennikarz Dziennika Łódzkiego, Andrzej Wdowski – dziennikarz Dziennika Łódzkiego.

§ 4. Ogłoszenie Wyników i Zasady Wydawania Nagród
1. Wyniki Konkursu (z podaniem imienia, nazwiska i miejscowości, w której mieszka laureat) zostaną ogłoszone 20 maja w tygodniku "7 Dni Tomaszów-Opoczno".
2. Nagrodą w konkursie jest voucher na nocleg dla 2 osób w Kasztelu Rycerskim "Na gorących źródłach" w Uniejowie z karnetem na całodzienne korzystanie z basenów i kąpielą solankową w średniowiecznej dębowej bali (do wykorzystania do 31 grudnia 2011 r.) o wartości 222,22 zł.
3. Nagroda – po uzgodnieniu z laureatem – zostanie wręczona (po zgłoszeniu się laureata z dowodem osobistym) podczas obchodów 500-lecia Spały, 22 maja w Spale. Nie zgłoszenie się nagrody w określonym terminie oznacza rezygnację z nagrody.
4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego.
5. W przypadku, gdyby okazało się, iż zwycięzcą jest osoba, należąca do grona osób, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka nie uzyskuje prawa do nagrody. Organizator może zażądać od Uczestnika złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest on osobą wyłączoną z udziału w Konkursie przed wydaniem nagrody.
6. W imieniu zwycięzcy nagrodę może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się pełnomocnictwem z podpisem zwycięzcy oraz przedstawienia dokumentu tożsamości zwycięzcy.
7. Nagroda konkursowa zostanie przekazana laureatowi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane pisemnie, wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w tym kurierów oraz Poczty Polskiej, a w szczególności zniszczenie, uszkodzenie, a także nieterminowe doręczenie lub brak doręczenia reklamacji.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS-y. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagrody laureatowi z powodu:
- nieprawidłowego wysłania SMS-a,
- niemożliwości kontaktu z laureatem;
- niedotrzymania przez uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w niniejszym
Regulaminie w szczególności terminów nadsyłania SMS-ów;
- odmowy przyjęcia nagrody przez laureata;
-niemożności odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu;
- opóźnień lub jakiekolwiek przeszkód w wydaniu nagrody spowodowanych siłą wyższą.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których uczestnicy wysyłają SMSy.

§ 7. Przedawnienie roszczeń
1. Roszczenia uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzania Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi.

§ 8. Udostępnianie Regulaminu
Pełna treść niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu szczegółowego będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora, przez czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia.

§ 9. Dane osobowe i wizerunek uczestników
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609.
2. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowych, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy zwycięzców nagród w środkach masowego przekazu za zgodą zwycięzców.
3. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszystkich materiałach prasowych, marketingowych, promocyjnych, związanych z Konkursem oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu.

§ 11. Sąd i prawo właściwe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Euro 2020 przełożone na kolejny rok!

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3